Tên dự án             : Nhà máy Mercedes Benz

Địa chỉ dự án        : TP. Hồ Chí Minh 

Sản phẩm/Dịch vụ: Bánh xe công nghiệp

0982347975