Ngày 29/07/2022. MTA Tech Co.,Ltd đã tiến hành nộp Đơn đăng ký cho Nhãn hiệu MTA TECH tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Thông tin về Đơn đã nộp được thể hiện như sau:

 

 

0982347975