Quạt HVLS - Nhà máy SX vòi rửa (Vĩnh Phúc) (Lắp đặt)